Henkilotieto.fi markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Henkilotieto.fi markkinointirekiterissä käsitellään henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Oy Suomen Henkilötieto Ab

PL 23, 70101 Kuopio

Y-tunnus: 2482251-9

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@henkilotieto.fi

Rekisterin nimi

Henkilotieto.fi markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen sekä muihin näihin rinnastettaviin toimiin. Markkinointia voidaan tehdä myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistetut markkinointitoimenpiteet.

Rekisterinpitäjä käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa rekisterinpitäjän lukuun toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi

  • Puhelinnumero

  • Sähköpostiosoite

  • Osoitetiedot

  • Suoramarkkinointiluvat – ja kiellot

  • Titteli

  • Ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä

  • Yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto
     

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekisterissä siihen saakka, kun niiden käsittely on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen täyttämiseksi, ellei rekisteröity ole peruuttanut antamaansa suostumusta.

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä erilaisiin palveluihin, markkinointikampanjoihin ja kilpailuihin rekisteröitymisen/ilmoittautumisen yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla rekisteröidyltä tämän suostumuksella. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Henkilötietoja voidaan päivittää myös julkisilta nettisivuilta, kaupparekisteristä sekä henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä voidaan käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen sopimuksen perusteella.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuoja-asetuksen soveltamisen alettua rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin.

Rekisterin suojaus

Rekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatussa tilassa. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja erilaisin salaus ja verkkotekniikoin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Rekisterinpitäjä päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa rekisterin käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Työsuhteen päättymisen jälkeen käyttöoikeudet poistetaan.

Järjestelmään kirjautuminen on mahdollista vain yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttöä valvotaan säännöllisesti suoritettavilla ylläpitoimenpiteillä. Järjestelmä on kytketty palveluiden seurantapalveluun, josta lähtee vikatilanteissa automaattisesti hälytykset 24/7.

Rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin tietoihin. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojamaan henkilötiedot vastaavalla tavalla.

Henkilötieto © 2024