Käyttöehdot

Sivuston käyttöehdot

Yleistä

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan Henkilotieto.fi (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) Internet – sivuilla www.henkilotieto.fi (jäljempänä ”sivusto”) julkaistavan aineiston käyttöä koskevat käyttöehdot, joihin käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen sivuston käyttämistä. Sivuston osat voivat sisältää käyttöehtojen lisäksi sovellettavia eritysisiä ehtoja, kuten rekisteröitymistä edellyttävien palvelujen sopimusehtoja.

Sivuston käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä sivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Sivuston käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Palveluntarjoaja myöntää sivustona käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää sivustoa ja sen sisältämää aineistoa.

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata sivuton sisältämiä aineistoja sekä tulostaa niitä vain käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten. Käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:
1) käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa;
2) käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset;
3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan käyttöehtojen lisäksi kaikkia sivustolla ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttäminen auttaa palveluntarjoajaa kehittämään ja parantamaan sivuston sisältöä ja toiminnallisuutta entistä asiakasystävällisemmäksi ja voi tarjota käyttäjille kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja.

Sivustolla käytetään sellaisia evästeitä, joita vaaditaan sivuston toimiseksi oikein, sekä evästeitä, jotka ovat tarpeellisia sivustolla siirtymisen ja sivuston eri toimintojen kannalta. Näitä välttämättömiä evästeitä ei tarvitse erikseen hyväksyä, sillä niitä vaaditaan palvelun tuottamiseksi.

Sivustolla käytetään myös Google Analytics – palvelua sivuston käyttämistä koskevan tiedon keräämiseen. Google Analytics kerää tietoa siitä, kuinka usein käyttäjä vierailee sivustolla ja millä sivustolla käyttäjä on vieraillut aiemmin. Tietoa käytetään sivuston teknisen suorituskyvyn parantamiseen, sivuston eri toimintojen suorituskyvyn optimoimiseen ja sivuston käytön helpottamiseen. Google Analytics kerää IP-osoitteet niistä verkkosivuista, joissa käyttäjä on kulloinkin vieraillut. Palveluntarjoaja ei yhdistä Google Analyticsin avulla kerättyä tietoa muihin henkilötietoihin. Googlen mahdollisuudet käyttää ja jakaa sivustolla vierailuja koskevaa tietoa määritellään Googlen Analyticsin ehdoissa http://www.google.com/analytics/terms/us.html sekä Googlen tietosuojakäytännössä https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.


 

Immateriaalioikeudet

Sivusto ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien tarkoittamaa tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

Sivuston omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut sivustoon ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin sivuston käytön myötä.

Sivuston sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman palveluntarjoajan etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten.

Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille Internet -sivuille. Tällaisille sivuille siirryttäessä käyttäjän tulee tutustua ja hyväksyä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa näiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilla on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin paleluntarjoajan toimesta eikä palveluntarjoaja vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Käyttäjän antamat tiedot ja aineistojen lähetys

Mikäli käyttäjä välittää sivuston kautta palveluntarjoajalle henkilötietoja, käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat tiedot.

Käyttäjä hyväksyy, että hänen sivuston kautta antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä palveluntarjoajan toimesta tietosuojalainsäädännön sallimin tavoin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lähettämällä aineistoa palveluntarjoajalle esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto palveluntarjoajalle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä.

Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan sivuston mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat sivuston rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen sivustoon.

Muutokset ja muokkaukset

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa sivuston osia, korjata sivustolla ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia sivustoon, aineistoon ja sivustossa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä sivuston osia, sivuston toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai sivuston osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa sivustolta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sivustossa. Sivuston käyttäminen käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Vastuunrajoitus

Sivusto esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Palveluntarjoaja ei anna takuuta sivustolla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja ei takaa sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa sivuston saatavuudesta. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden tehdä sivustolle muutoksia.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän tietokoneen suojauksesta, jolla estetään esimerkiksi virukset ai muut haittaohjelmat. Palveluntarjoajalla on käytössä menetelmät, joilla pyritään estämään virusten ym. haittaohjelmien esiintyminen sivustolla. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ota vastuuta siitä, että käyttäjän tietokoneelle saattaa sivuston kautta siirtyä viruksia tai haittaohjelmia.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään sivuston sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa enintään Suomen lain pakottavien lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Henkilötieto © 2024